Leopardgeckons genetik och färger: En kort inblick i deras mångfald

Skribent:

Publiserad:

Uppdaterad:

Affiliate Disclaimer

As an affiliate, we may earn a commission from qualifying purchases. We get commissions for purchases made through links on this website from Amazon and other third parties.

När det kommer till leopardgeckons genetik och färger, finns det mycket att lära sig och undersöka. Dessa små, fascinerande ödlor har en komplex genetisk bakgrund som bidrar till en mängd olika färger och mönster. I det här avsnittet kommer du att få en introduktion till leopardgeckons genetik och dess olika färgvarianter.

Leopardgeckons färger kallas för “morfvarianter” och de har en stark koppling till deras genetik. Förståelse av morfologi och genetik är viktigt om du vill ge korrekt information till eventuella köpare när det gäller bebisen de har valt 1. Leopardgeckon är välanpassad i våra terrarier och parar sig utan problem, vilket gör genetik och färgundersökningar speciellt intressanta för både djurägare och uppfödare1.

För att kunna förstå och välja rätt leopardgecko för dina behov bör du känna till de olika färgvarianterna och genetiska egenskaperna hos dessa ödlor. Å andra sidan kan bytesdjuren som leopardgeckon äter också påverka dess färg och mönster. I naturen äter de bland annat skalbaggar, gräshoppor, tusenfotingar, och spindlar 3. Det är alltså viktigt att förstå hur olika faktorer, som genetik och näring, bidrar till deras färg och mönster.

Leopardgeckoens ursprung och habitat

close up leopard gecko

Leopardgeckon (Eublepharis macularius) är en populär reptil som ursprungligen kommer från länder som Pakistan, Iran och Indien. Dessa länder ligger i Syd- och Centralasien, djurets naturliga habitat.

Din leopardgecko lever i marklevande miljöer som ofta är halvtorra och steniga. Den är anpassad för att klara sig i dessa miljöer, vilket gör den till en idealisk kandidat för att hållas som husdjur.

När det gäller beteendet, är din leopardgecko nattaktiv. Det betyder att den är mest aktiv under natten, vilket är en anpassning för att undvika dagens värme och för att jaga sina byten. Under natten får den också fördelen av att vara mindre synlig för predatorer, vilket skyddar den från att bli ett byte själv.

Du bör vara medveten om att leopardgeckons genetik är den som bestämmer dess mönster och färgvariationer. De har en grundfärg som vanligtvis är gul-beige med svarta prickar och en beige undersida, men många olika morphs och genetiska variationer kan ge dem helt olika utseenden.

Sammantaget har leopardgeckon ett intressant ursprung och en anpassningsbarhet som gör den till en utmärkt reptil att hålla som husdjur. Förståelsen för dess naturliga habitat och beteenden, samt genetik och färger, kommer att hjälpa dig att skapa en trivsam miljö för din gecko.

Genetiska grundbegrepp

I den här sektionen kommer du få en överblick av grundläggande begrepp inom genetik som alleler, homozygot och heterozygot, relaterat till Leopardgeckoens genetik och färger.

Alleler

För att förstå Leopardgeckoens genetik och färgvariationer är det viktigt att känna till begreppet alleler. Alleler är olika versioner av en gen som bestämmer en viss egenskap, till exempel färg. I korthet består en organismens arvsmassa av gener, och varje gen finns i två kopior (alleler) som kan vara lika eller olika. Hos Leopardgecko finns flera alleler som styr färgpigment och mönster (källa).

Homozygot

När det gäller Leopardgeckoens färggenetik är begreppet homozygot viktigt att känna till. Homozygot innebär att de två allelerna för en viss gen hos en individ är identiska, vilket innebär att allelerna ger samma egenskap. Till exempel, om en Gecko har två alleler som båda ger en viss färg, är den homozygot för den färgen och dess avkomma kommer ha en större chans att ärva den färgen.

Heterozygot

I kontrast till homozygot är heterozygot, när två alleler för samma gen hos en individ är olika, vilket innebär att de ger olika egenskaper. Inom Leopardgeckoens genetik är det vanligt att vissa Geckoer är heterozygota för olika färger och mönster. Det innebär att de kan bära på en allel som ger en viss färg eller mönster, men själva kan visa en annan färg eller mönster (källa). Detta kan bidra till en större variation av färger och mönster hos avkomman.

Nu när du har fått inblick i de grundläggande begreppen om genetik hos Leopardgecko, kommer du bättre att förstå hur olika färger och mönster kan uppstå hos dessa fascinerande ödlor. Med denna kunskap kan du också förutse vilka egenskaper deras avkomma kan ärva och hur färgvarianter kan skapas genom selektiv avel.

Dominanta och recessiva gener

När det gäller leopardgeckons genetik och färger är det viktigt att förstå begreppen dominanta och recessiva gener. Dessa termer beskriver hur sannolikt det är att en viss fenotyp (utseende) kommer att ärvas från föräldrar till avkomma.

Dominanta gener är de som uttrycks över recessiva gener. Om en leopardgecko bär på en dominant gen för en viss egenskap kommer den att visa det dominerande draget, även om det finns en recessiv gen närvarande. Detta innebär att om en gecko har en dominant gen för en viss färg eller mönstervariation, kommer den att ha denna färg eller mönster även om den bär på en recessiv gen för en annan egenskap 1.

Recessiva gener, å andra sidan, uttrycks endast om båda kopiorna av genen är recessiva. Detta innebär att om en gecko bär på två recessiva gener för en viss färg eller mönstervariation kommer den att ha denna färg eller mönster. Om geckon bara bär på en recessiv gen för egenskapen och en dominant gen för en annan färg eller mönster, kommer den dominanta genen att uttryckas. Sammanfattningsvis krävs två recessiva gener för att ett recessivt drag ska synas.

Ett användbart verktyg för att förstå hur dessa gener kombineras är Punnett-rutan, där dominanta alleler (varianter av en gen) anges med versaler och recessiva alleler anges med gemener 4. Varje ruta i rutnätet representerar en gen, som består av två alleler – en från vardera föräldern.

Exempel på dominanta och recessiva egenskaper hos leopardgeckon är:

 • Dominanta: Band (ett mönster av breda, oregelbundna band)
 • Recessiva: Albinism (brist på melanin som leder till ljusare färger) 3

Det är viktigt att notera att det finns fler än bara dessa två typer av gener. Det finns också kooptativa gener, som ses hos t.ex. hybino leopardgeckos. En hybino leopardgecko är resultatet av att kombinera de recessiva albino egenskaperna med Hypo och Super-Hypo egenskaper för att skapa en gecko med varierande grader av gul till orange kroppsfärg och mer eller mindre mönster 2.

Som uppfödare av leopardgeckor är det viktigt att förstå dessa genetiska begrepp för att kunna förutse vilka färger och mönster en viss parning kan resultera i.

Referenser:
1
2
3
4

Färgvariationer och mönster

Leopard gecko black background

Vanliga färger

Leopardgeckon är känd för sina många färgvariationer och mönster. De vanligaste färgerna hos leopardgeckos är:

 • Gul
 • Orange
 • Brun
 • Grön

Dessa färger kan variera i nyans och intensitet, vilket skapar en mängd olika utseenden. Denna variation kan bero på genetik och även på miljöfaktorer som temperatur och belysning i deras omgivning.

Blå Leopardgecko

Blå leopardgecko, även om det är mer ovanligt, förekommer i vissa linjer. De har oftast en ljusblå nyans i sin basfärg med mörkare blå fläckar eller mönster. Genetiken bakom denna färgvariant är inte helt förstådd, och det är fortfarande ett område där forskning pågår.

Svart Leopardgecko

Svarta leopardgeckos är också ovanliga men har en mörk grundfärg, ofta med små, koncentrerade svarta fläckar som ger dem deras mönster. Svarta leopardgeckos anses ofta vara en del av melanistiska mutationer, där pigmentproduktionen ökar och resulterar i en mörkare färg.

Vit Leopardgecko

Vita leopardgeckos är särskilt ovanliga, men de existerar. Dessa geckos kännetecknas av en nästan helt vit basfärg, förutom några svaga, diskreta mönster. Den vita färgen i dessa geckos är resultatet av reducerad pigmentering, vilket är motsatsen till melanistiska mutationer. Forskning om deras genetik fortsätter, eftersom vita geckos är så sällsynta.

För att sammanfatta, leopardgeckoens färgvariationer och mönster är många och varierande, från de vanligaste färgerna till de mer ovanliga som blå, svart och vit. Genetik och miljöfaktorer spelar en viktig roll när det kommer till deras utseende, och forskning om deras genetik fortsätter att utvecklas för att förstå dessa färgvariationer bättre.

Reproduktion och ägg

Parning

När det kommer till reproduktion hos leopardgeckos, börjar det med parningen. För att underlätta parningen är det viktigt att vara uppmärksam på könsskillnader mellan dina geckos. Hanar har vanligtvis en större och bredare kloaksporre jämfört med honor och ha en V-formad rad av strukturer kallade preanalporer framför kloaköppningen.

För att förbereda geckos för parning, se till att deras miljö är gynnsam. Ett varmt och fuktigt terrarium med tillräcklig belysning och utrymme för aktivitet är viktigt. Leopardgeckos är nattaktiva djur, så parning sker ofta under kvällar och nätter.

Äggläggning

Efter framgångsrik parning, kommer honan att lägga ägg inom cirka 16-22 dagar. Du kan märka tecken på äggläggning när honan börjar gräva hål i terrariet och dess bottensubstrat förbereds på att lägga ägg1. Som ägare märker man vanligen att äggläggnignen har skett genom att bottensubstratet har spritts omkring mer än vanligt2.

För att förbereda för äggläggningen, skapa sköttplatser i terrariet där äggen kan läggas säkert. Det kan göras genom att placera fuktiga lådor eller behållare inuti terrariet.

Inkubation

När äggen är lagda, är det kritiskt att de får den korrekta inkubationsmiljön. För det första, se till att äggen tas bort från terrariet och placeras i en fuktig och skyddad miljö för att undvika uttorkning2. En inkubator med kontrollerad temperatur och fuktighet rekommenderas, vilket hjälper äggen att utvecklas korrekt.

Inkubationstemperaturen påverkar äggens utveckling och kan även bestämma könet på de unga geckos3. En temperatur mellan 26-32 °C rekommenderas för att säkerställa att både kön representeras bland de nyfödda geckos.

Under inkubationsprocessen är det rekommenderat att övervaka och justera fuktighetsnivåerna för att förhindra mögelbildning. Slutligen, efter 35-89 dagar, beroende på temperatur och fuktighet, kommer äggen att kläckas4, och du kommer att ha nyfödda leopardgeckos att ta hand om.

Fotnoter

 1. Leopardgecko.se

 2. Avel – Hur man odlar leopardgecko och tar hand om deras ägg. 2

 3. Reptile Talk – Leopardgecko

 4. Leopard Gecko Care Guide

Foder och vattenbehov

Leopardgeckons foder och vattenbehov är viktiga aspekter av dess skötsel. Nedan följer en översikt över olika fodertyper samt vattenkällor som kan användas.

Fodertyper

Leopardgeckon är en köttätare och bör ha en varierad diet med fokus på animalisk föda. Här är några av de vanligaste fodertyperna för leopardgeckon:

 • Syrsor: Ett bra basfoder eftersom de är näringsrika. Se till att mata dem med närings- och vitaminrikt foder innan du ger dem till din gecko.
 • Mjölmaskar: De kan fungera som ett komplement, men använd dem sparsamt eftersom de främst innehåller fett.
 • Zophobaslarver: Kan erbjudas som en del av en varierad diet för din gecko, men använd dem inte som huvudföda eftersom de innehåller mycket fett.
 • Gräshoppor: Dessa kan också vara en del av din geckos diet men undvik att fånga dem själv då det finns risk för parasiter.
 • Kackerlackor: Flera sorters kackerlackor kan vara en bra foderkälla och kan varieras med andra typer av foder.

Vattenkällor

För att säkerställa att din leopardgecko får tillräckligt med vatten bör du:

 • Erbjuda vatten i en skål: Placera en skål med friskt och rent vatten i terrariet. Se till att skålen är lättillgänglig och fylls på regelbundet.

 • Bada din gecko: Ge din leopardgecko möjlighet till bad, detta kan hjälpa mot uttorkning och underlätta hudömsningen.

Kom ihåg att leopardgeckor föredrar en fuktigare miljö under ömsningstider, och du kan hjälpa till genom att tillhandahålla en fuktig gömställe i terrariet.

Anpassningar och fysiologi

Tårnas funktion

Leopardgeckons tår spelar en viktig roll när det gäller deras anpassning och överlevnad i sin naturliga miljö. Deras tår är utformade på ett sådant sätt att de underlättar för dem att klättra på olika ytor, inklusive klippor, grenar och träd.

De olika funktionerna hos tårna är följande:

 • fästförmåga: Med hjälp av lameller, som är små flikar på undersidan av tårna, kan geckon greppa och hålla sig kvar på olika ytor.
 • balans: Deras tår är också viktiga för att upprätthålla balansen och navigera genom olika typer av terräng.
 • sökandet efter föda: Tårna används också för att känna på möjliga föda och för att fånga bytet.

Genom att ha tår som är väl anpassade för deras miljö, kan en leopardgecko förbättra sin förmåga att överleva och föröka sig.

Temperaturreglering

Leopardgeckons färg och mönster kan också påverka deras fysiologi och anpassningar. En av dessa anpassningar är temperaturreglering, vilket är avgörande för deras överlevnad i miljöer med stora temperaturvariationer. De termoresistenta färgerna gör att de kan reglera sin kroppstemperatur genom att ändra färg när omgivningen blir kallare eller varmare.

Här är några faktorer som bidrar till leopardgeckons temperaturreglering:

 • färg och mönster: Vissa färgkombinationer kan hjälpa geckon att absorbera mer eller mindre solvärme. Detta kan påverka hur snabbt deras kroppstemperatur ändras i olika temperaturer.
 • positionering i terrängen: Leopardgeckon kan välja platser i terrängen för att värma upp eller svalka ned sig, som när de ligger på en varm sten för att värma sig, eller vistas i skuggan när de behöver svalka ner sig.
 • aktivitetsnivå: Genom att vara huvudsakligen nattaktiva djur undviker de värme under de hetaste timmarna på dagen.

För att upprätthålla sin värmebalans kan leopardgeckons anpassningar inkludera både deras genetik och färg samt beteendestrategier för att undvika extrema temperaturer. Dessa anpassningar hjälper leopardgeckon att överleva och reproducera i sin vilda miljö och gör den till en anmärkningsvärd art.

Om skribenten

Senaste artiklarna

 • Orijen Original Hundfoder: Bästa valet för Din Hund?

  Orijen Original Hundfoder: Bästa valet för Din Hund?

  Letar du efter högkvalitativt hundfoder som ger näring och energi åt din fyrbenta vän? Vi har undersökt Orijen Adult Original Hundfoder och det verkar vara ett utmärkt val. Detta hundfoder består av en blandning av protein från kyckling, ägg, fisk och kalkon. Innehållet av kött, organ, brosk och ben återspeglar den kost din hund skulle…

  Read more

 • Är torrfoder billigare än andra hundfoder?

  Är torrfoder billigare än andra hundfoder?

  Att välja rätt hundfoder är viktigt för att hålla din hunds hälsa i toppskick. När det gäller priset kan det vara en utmaning att avgöra om torrfoder faktiskt är billigare än andra typer av hundfoder som finns på marknaden. Denna artikel kommer att jämföra kostnaden för torrfoder med andra alternativ och överväga faktorer som påverkar…

  Read more

 • Torrfoder eller råfoder: Allt behöver du veta

  Torrfoder eller råfoder: Allt behöver du veta

  När det kommer till att välja foder för din hund, kan det ibland vara svårt att veta vad som är det bästa alternativet. Det finns främst två typer av hundfoder: torrfoder och råfoder. Torrfoder består oftast av pressade pellets som innehåller en balanserad blandning av näringsämnen som din hund behöver. Råfoder, å andra sidan, innehåller…

  Read more